Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Cottonbaby te Landsmeer

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeen-komsten en andere rechtsbetrekkingen met Cottonbaby, betrekking hebbende op de verkoop van zaken door Cottonbaby, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn. 
1.2 In deze voorwaarden wordt Cottonbaby aangeduid als "verkoper", terwijl de andere partij wordt betiteld als "koper".
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze afwijkingen schriftelijk door verkoper zijn aanvaard. Koper doet afstand van eventuele toepasselijkheid van eigen inkoopvoorwaarden. 

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan verkoper mag uitgaan. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van koper dan wel uit het feit dat uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.
2.3Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van verkoper binden deze laatste niet voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door verkoper. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben. 

Artikel 3 Prijzen
3.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen voor levering "af fabriek" of magazijn, exclusief omzetbelasting. 
3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke eisen, wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen (hierna te noemen "kostprijsfactoren"). Verhogingen in de kostprijsfactoren voorafgaande aan aflevering, kunnen leiden tot aanpassing van de koopprijs. 

Artikel 4 Levertijd en leverplaats
4.1 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
a. indien de zaken door of namens koper worden afgehaald: door de inontvangstneming van de zaken;
b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;
c. bij verzending door een vervoermiddel van verkoper: door aflevering ten kantore of aan het magazijn (gelijkvloers) van koper.
4.2 Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van koper.
4.3 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Indien door omstandigheden, die niet aan verkoper toegerekend kunnen worden, de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, en verkoper daardoor niet of niet tijdig haar verplichtingen jegens koper kan nakomen, heeft verkoper het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren. 
5.2 Onder omstandigheden die niet aan de verkoper toegerekend kunnen worden, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers van verkoper aan hun verplichtingen, brand, hoge waterstanden, wegblokkades, extreme weersinvloeden, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsverboden.
5.3 Bij blijvende verhindering hebben zowel verkoper als koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
5.4 Als verkoper zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van de reeds gemaakte kosten. 

Artikel 6 Betaling
6.1 Tenzij afwijkend is overeengekomen dient betaling (netto) te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze termijn is fataal. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. 
6.2 Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn - en bij gebreke daarvan binnen veertien dagen na factuurdatum - is verkoper gerechtigd aan koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 12% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 12%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
6.3 Verkoper is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.
Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd, in ieder geval wanneer verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft 
verzekerd. De buitengerechtelijk incassokosten worden berekend overeenkomstig de volgende tabel: 
- over de eerste 2.950 Euro: 15%
- over het meerdere tot 5.900 Euro: 10%
- over het meerdere tot 14.750 Euro:  8%
- over het meerdere tot 59.000 Euro: 5%
- over het meerdere boven 59.000 Euro: 3%
6.4 Verkoper is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van een order van koper zekerheden te vragen voor de nakoming van diens verplichtingen jegens verkoper.
6.5 Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 7 Kwaliteit en reclames
7.1 Iedere garantie vervalt indien deze leveringsvoorwaarden niet of niet behoorlijk door koper worden nagekomen.
7.2 Koper is verplicht terstond na levering van de zaken deze grondig te inspecteren of kwaliteit en / of gebreken en bij aanwezigheid daarvan verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien koper niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij verkoper ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, wordt koper geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7.3 Verkoper dient in staat te worden gesteld alle ingediende reclames te controleren.
7.4 Reclames geven de koper geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten of uit te stellen.
7.5 Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden en pas na schriftelijke toestemming van verkoper. Geleverde zaken worden door verkoper niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.6 Bij gegrond bevonden reclames heeft verkoper het recht - ter hare keuze - de koper een gepaste prijsreductie te geven, dan wel tot vervanging over te gaan, dan wel de overeenkomst voor wat betreft de ondeugdelijk geleverde zaken te ontbinden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1  Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door verkoper geleverde of nog te leveren zaken. Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang koper de vorderingen van verkoper ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft, daaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten. 
8.2 Zolang koper de bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet bevoegd om door verkoper geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen.
8.3 Indien koper na een daartoe strekkende aanmaning van verkoper in verzuim blijft de gekochte zaken te betalen, heeft verkoper het recht om de gekochte zaken terug te nemen. 

Artikel 9 Ontbinding
9.1 Verkoper heeft het recht zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden in geval: 
- van niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
- het faillissement van koper wordt uitgesproken of koper zelf surséance van betaling of faillissement aanvraagt;
- buitengerechtelijke schuldsanering van koper; 
In de bovenstaande gevallen heeft verkoper voorts het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
9.2 Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. 

Artikel 10 Toepasselijk recht
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
10.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 
10.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.